Klientide parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub ja säilitab Mööblimasin OÜ klientide ja Mööblimasin OÜ-ga suhtlevate teiste isikute andmeid alljärgnevate põhimõtete järgi.

 • Mööblimasin OÜ järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise põhimõtteid.
 • Mööblimasin OÜ hoiab tema kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmete kogumisel lähtub Mööblimasin OÜ seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud sõlmitud lepingute täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.
 • Klientide andmete töötlemise täpsemad põhimõtted on välja toodud dokumendis ​Mööblimasin OÜ kliendiandmete töötlemise kord​.
 • Mööblimasin OÜ rakendab infotehnoloogilisi ja muid vajalikke turvameetmeid isikuandmete kaitstuse tagamiseks ning isikuandmete töötlemise jälgimiseks.
 • Mööblimasin OÜ töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.
 • Mööblimasin OÜ ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on.
 • Toodete ja teenuste reklaamikampaania käigus võib klientidele saata Mööblimasin OÜ või harva ka muude lepingupartnerite pakkumisi. Kliendil on igal ajal õigus keelduda reklaamipakkumisest, teavitades sellest Mööblimasin OÜ-d.
 • Mööblimasin OÜ säilitab isikuandmeid oma andmebaasides ning isikul on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele. Samuti on isikul igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.
 • Õigete andmete olemasolu Mööblimasin OÜ-s tagab korrektsema ja kiirema teeninduse. Isikuandmeid saab vaadata ja ebaõiged andmed parandada pöördudes Mööblimasin OÜ poole.
 • Vajadusel kogub Mööblimasin OÜ pakkumiste tegemise eesmärgil isikuandmeid ka muudest allikatest kui isikult eneselt. Kui isikuandmed ei ole kogutudavalikest andmekogudest, nõuab Mööblimasin OÜ andmete edastajalt, et üleantud isikuandmed oleks kogutud seaduspäraselt.
 • Mööblimasin OÜ salvestab e-posti teel antud klientide korraldusi ning vajadusel kasutab neid salvestisi kliendi korralduste ja toimingute tõestamiseks ja/või taasesitamiseks ning muudel Mööblimasin OÜ kliendiandmete töötlemise korras nimetatud eesmärkidel.
 • Mööblimasin OÜ poolt töödeldavate isikuandmete vastuvõtjate kategooriad on järgmised: e-posti teenuse pakkujad, postiteenuse pakkujad, tarkvaraarendusteenuse pakkujad, raamatupidamistarkvara teenuse pakkujad, paigaldusteenuse pakkujad, transporditeenuse pakkujad, mööblikomponentide ja kodutehnika tarnijad.
 • Küsimuste korral andmete töötlemise osas, helistage palun Mööblimasin OÜ infotelefonil +372 5681 8223 või kirjutage e-postiaadressil info@mooblimasin.ee​.