Mõisted

Klient​ on isik, kes on avaldanud soovi Mööblimasin OÜ teenuse kasutamiseks (nt esitanud taotluse lepingu sõlmimiseks) või kes kasutab või on kasutanud Mööblimasin OÜ teenust või kes on muul viisil seotud Mööblimasin OÜ osutatava teenusega.
Kliendiandmed​ on kõik andmed sh isikuandmed, mis on Mööblimasin OÜ-le Kliendi kohta teada.
Volitatud töötleja​ on isik, kes Mööblimasin OÜ ülesandel töötleb Kliendiandmeid.

Üldsätted

1. Mööblimasin OÜ töötleb Kliendiandmeid vastavalt käesolevale kliendiandmete töötlemise korrale (edaspidi kord). Kord kehtib kõikide Mööblimasin OÜ Klientide Kliendiandmete töötlemisele, sh enne korra jõustumist tekkinud kliendisuhetele.
2. Kliendiga sõlmitud lepinguga võib olla kokku lepitud täiendavaid või detailsemaid Kliendiandmete töötlemise nõudeid.
3. Kliendiandmete töötlemise korras reguleerimata küsimustes juhindub Mööblimasin OÜ andmete töötlemisel Eesti ja Euroopa Liidu asjaomastest õigusaktidest, eelkõige isikuandmete kaitse seadusest ja Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärusest ning järelevalveasutuste juhistest.
4. Mööblimasin OÜ tagab Kliendiandmete konfidentsiaalsuse rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Mööblimasin OÜ nõuab sama ka oma koostööpartneritelt, kellele kooskõlas käesoleva korraga Kliendiandmeid edastatakse.
5. Mööblimasin OÜ-l on õigus kliendiandmete töötlemise korda igal ajal ühepoolselt muuta teavitades sellest Klienti vähemalt üks kuu enne muudatuste jõustumist Mööblimasin OÜ veebilehel mooblimasin.ee, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

Kliendiandmete koosseis ja töötlemise eesmärgid

6. Mööblimasin OÜ töötleb Kliendiandmeid peamiselt alljärgnevatel eesmärkidel:
a. isiklikke andmeid (nimi, isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed jne) isiku tuvastamiseks ja lepingu sõlmimiseks;b. kontaktandmeid (telefoninumber, aadress, e-posti aadress jne) Kliendile teabe ja pakkumiste edastamiseks ning kauba tarnimiseks;
7. Eelnevas punktis on nimetatud iga andmekategooria töötlemise peamine eesmärk. Lisaks töötleb Mööblimasin OÜ eeltoodud Kliendiandmeid selleks, et
a. hinnata pärast Kliendi taotluse läbivaatamist, kas teenuse osutamine ja lepingu sõlmimine on võimalik;
b. hallata ja täita sõlmitud lepingut. Selleks võib Mööblimasin OÜ kontrollida lepingu alusel tehtud tehinguid ja toiminguid, uuendada Kliendilt kogutud andmeid,
koostada eri alustel analüüsitud Kliendiandmete nimekirju (nt võlglaste nimekiri), nõuda sisse võlga jne;
c. hinnata Kliendile osutatud teenuste kvaliteeti, sh teha kliendiküsitlusi;
d. analüüsida ja prognoosida Kliendi tarbimisharjumusi, et pakkuda talle sobivaimat teenust ja teha eripakkumisi;
e. korraldada kliendigruppide, toote ja teenuse turuosade ning muude finantsnäitajate statistilisi uuringuid ning analüüse;
f. pakkuda Mööblimasin OÜ teenuseid ja tooteid, korraldada turunduskampaaniaid, sealhulgas loteriisid ja loosimisi, ning pakkuda ka muu partneri teenuseid;
g. juhtida ja maandada riske ning koostada aruandeid;
h. täita seadusega kehtestatud kohustusi, sh vastata riigiasutuse järelepärimisele ning esitada maksudeklaratsioone;
i. kaitsta enda õigusi, sh edastada andmeid õigusnõustajale ja vaidlusi lahendavale asutusele (kindlustuse vahekohus, lepitusorgan, kohus jne).
8. Mööblimasin OÜ töötleb punktides 6 ja 7 nimetatud eesmärkidel Kliendi kohta avalikult kätte saadavaid andmeid (nt erinevate otsingumootorite kaudu saadud andmed, samuti riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudest saadud andmed) ja kolmandatelt isikutelt saadud andmeid, kui need on Mööblimasin OÜ-le edastatud seaduse nõudeid arvestades.
9. Pärast lepingu lõppemist jätkab Mööblimasin OÜ Kliendiandmete töötlemist, kui see on vajalik, et täita õigusaktis ette nähtud kohustust või säilitada andmeid Kliendiga sõlmitud lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks. Mööblimasin OÜ säilitab Kliendiandmeid üldjuhul hea klienditeeninduse huvides kuni ​10 aastat​ pärast kliendisuhte lõppemist, st kui on lõppenud kõik Kliendiga sõlmitud lepingud, kui õigusaktist ei tulene otsest kohustust säilitada Kliendiandmeid muu tähtaja jooksul.

Kliendiandmete töötlemine seaduse alusel

10. Mööblimasin OÜ töötleb punktis 6 nimetatud Kliendiandmeid isikuandmete kaitse seaduses, raamatupidamise seaduses ning muudes ettevõtte tegevust reguleerivates õigusaktides ettenähtud ülesannete täitmiseks ja õiguste teostamiseks.
11. Mööblimasin OÜ edastab Kliendiandmeid Kliendi nõusolekuta isikutele, kellele ta võib või peab õigusaktide alusel infot andma, eelkõigea. kohtule, kohtueelse uurimise asutusele, prokuratuurile, maksuhaldurile, kohtutäiturile ja muudele seadustes nimetatud isikutele neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks;
b. AS-ile Creditinfo Eesti või muule maksehäireregistri pidajale, kui Kliendil on täitmata rahaline kohustus, eesmärgiga anda registri kasutajatele (nt pankadele
ja teistele krediidiandjatele) informatsiooni Kliendi varasema maksekäitumise kohta. AS Creditinfo Eesti maksehäireregistris töödeldavate Kliendi andmetega
ning andmete avaldamise ja töötlemise tingimuste, edastamise aluste ja ulatusega saab Klient tutvuda veebilehel creditinfo.ee;

Kliendiandmete töötlemine lepingu sõlmimiseks, täitmiseks või täitmise tagamiseks

12. Mööblimasin OÜ töötleb Kliendiandmeid lepingu sõlmimiseks, täitmiseks ja täitmise tagamiseks, sealhulgas edastab Kliendiandmeid järgmistele isikutele ja Klient ei loe seda konfidentsiaalsuse (sh ärisaladuse) hoidmise kohustuse rikkumiseks:
a. lepingu täitmisega seotud isikule ja organisatsioonile (nt e-arvete väljastaja, tõlke-, trüki-, side- ja postiteenuse osutaja jne);
b. riikliku andmekogu (näiteks äriregister, rahvastikuregister) pidajale, kui on vaja kontrollida Mööblimasin OÜ-le esitatud Kliendiandmete ja dokumentide õigsust
ning tagada nende ajakohasus;
c. Mööblimasin OÜ-le teenuseid osutavale isikule (näiteks audiitor, IT-, arhiivi-, õigusabiteenuse pakkuja, kliendiküsitluse korraldaja jne);
d. krediidiandjatele, inkassoteenuse pakkujatele ja muudele kolmandatele isikutele, kellega Mööblimasin OÜ peab läbirääkimisi lepingu üleandmiseks või lepingust
tulenevate nõuete loovutamiseks;

Kliendiandmete töötlemise muud juhud

13. Mööblimasin OÜ töötleb Kliendiandmeid Kliendi nõusolekul, et:
a. läbi viia turunduskampaaniaid, loteriisid ja loosimisi, uurida tarbijaharjumusi ja rahuolu ning pakkuda ja reklaamida Kliendile kõiki Mööblimasin OÜ poolt osutatavaid teenuseid, sealhulgas võib Mööblimasin OÜ sel eesmärgil teha päringuid registritesse ja andmekogudesse. Pakkumised võivad põhineda ka Mööblimasin OÜ infosüsteemide poolt füüsilise isiku osaluseta tehtud otsustel (automatiseeritud töötlus). Kliendil on õigus nõuda otsuse läbivaatamist, kui ta ei nõustu pakkumisega või selle aluseks võetud andmetega;
b. et pakkuda ja reklaamida muu lepingupartneri tooteid või teenuseid.
c. Kliendil on igal ajal õigus punktis 13 nimetatud nõusolek tagasi võtta, samuti keelduda reklaamist ja pakkumistest, teavitades sellest Mööblimasin OÜ-d. Inforeklaamist ja pakkumistest loobumise võimaluse kohta on ka elektrooniliselt edastatud pakkumise või reklaami juures.

Kliendi õigused andmete töötlemisel

14. Klient võib Mööblimasin OÜ-lt küsida enda kohta käivaid andmeid ja nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Vastava taotlusega peab Klient Mööblimasin OÜ poole vajadusel pöörduma kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
15. Mööblimasin OÜ vastab esitatud nõudele õigusaktidega ettenähtud tähtajal, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul, arvestades nõude saamise päevast. Kui enne vastuse koostamist on vaja asjaolusid põhjalikumalt selgitada ja kontrollida, võib Mööblimasin OÜ vastamise tähtaega pikendada.
16. Klient võib nõuda Mööblimasin OÜ-lt oma andmete töötlemise lõpetamist, v.a juhul, kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb seadusest või kui see on vajalik Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks.
17. Kliendiandmete töötlemisega seotud lahkarvamused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui see ei õnnestu, võib Klient esitada pöördumise Andmekaitse Inspektsioonile või kaebuse pädevale kohtule.